Fritidshem

Välkommen till vår fritidshemsverksamhet

Öppettiderna är alla vardagar mellan kl. 6.30-18.00 förutom på klubben som har öppet 08.00-16.30.

Skolan har flera fritidshemsavdelningar, se nedan för kontaktuppgifter: Skolbarnomsorg finns också för elever i åk 4-6 och kallas för Klubben.

Delfinen telefon: 08–508 42 841, 076-120 76 76
Grodan telefon: 08–508 42 844, 076-120 76 77
Bläckfisken telefon: 08–508 42 810, 076-120 76 74
Klubben telefon: 076–120 76 75
Svalan telefon: 0768-25 25 38 
 

Blackebergsskolan fritidshem

Vi på Blackebergsskolan arbetar för att stärka gruppkänslan och "viet". 

Vi utgår från elevernas intressen och erfarenheter i aktiviteter samt verksamhets innehåll och utformining. 

Blackebergsskolans fritidshem arbetar aktivt med klassamverkan då pedagoger följer barnen under hela dagen. 

Elevernas individuella behov ska bli tillgodosedda och eleverna ska få prova på olika aktiviter som stärker deras allsidiga personlighetsutvecklinging. Vår miljö och verksamhetsinnehåll ska leda till att varje individ känner sig självständiga och trygga. I fritidsverksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med musik, dans, bild och form. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Detta bidrar till att vi får e helhetssyn av barnen i grupp och barnet som individ. 

Engligt skollagen ska undervisningen i fritdshemmet stiumerla elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en mingsfull fritids och:

 • Att erbjuda barnen möjlighet att utveckla sina estetiska kunskaper.
 • Att erbjuda barnen aktiviteter och kunskap, praktisk och teoretisk, inom hälsa, välbefinnande och demokrati samt kommunikation. 

Utdrag ur Lgr 16 reviderad 2016

 

Syfte

 

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
 • Eleverna ska kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera men olika språkliga uttrycksformer.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings- kultur- och friluftsliv i närmiljön.

 

Utdrag ur Lgr 11 

Läs mer här i dokumentet