Elevhälsan

Skolhälsoarbetet på Blackebergsskolan följer de rutiner som finns uppsatta inom Stockholms stad kommunala skolor.

Under varje skolår förutom år 3 görs olika hälsokontroller. Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling samt syn och hörsel. Hälsodeklarationer från vårdnadshavare begärs in i förskoleklass och  år 4. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. År 4 gör eleven också en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. År 5 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet ges i två doser med ett intervall på 6 månader. För mer information om skolhälsans program se dokument.

Hälsofrämjande arbete
Eleverna erbjuds individuella hälsobesök och undersökningar men även hälsosamtal i grupp. Vilka är våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Skolhälsovården fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.

Sjukvårdande insatser
Elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter kan behöva insatser från skolhälsovårdens. Skolhälsovården är många gånger den förmedlande länken mellan eleven och vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan.

Skolpsykolog
Skolpsykologen deltar i skolans allmänna elevhälsoarbete via elevhälsoteamet samt i kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av olika elevvårdsärenden, i samarbete med skolledning, skolsjuksköterska, kurator och specialpedagog.

Psykologens roll är också att göra utredningar syftande till bedömning av intellektuell och emotionell utveckling med tydlig frågeställning kopplad till skolsituationen. Beslut om utredning tas av ledning och elevhälsoteam i samråd med elev och föräldrar. Innan utredning beslutas ska utvärderat åtgärdsprogram finnas och pedagogisk kartläggning vara gjord. Resultatet av utredning återförs till elev och föräldrar. Därefter ges återföring till berörd personal.

Andra uppgifter:
• Stödsamtal till elever, enskilt eller i grupp, huvudsakligen angående skolrelaterade problem.
• Ger konsultationer till personalen.
• Gör klassrumsobservationer.
• Ger råd och stöd till föräldrar i skolrelaterade problem angående deras barn.
• Gör psykologisk bedömning inför remittering till BUP för utredning av neuropsykiatrisk problematik.
• Deltar i elevvårdskonferenser.