Till innehåll på sidan

Elevhälsa

På Blackebergsskolan har vi ett elevhälsoteam som arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser. Vårt elevhälsoteam (rektor, biträdande rektor, psykolog, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska) finns som stöd i psykosociala, pedagogiska och medicinska frågor för elever och vårdnadshavare.

Det generellt inriktade arbetet ska:

 • bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.
 • bidra i arbetet till att skapa generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön.
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolpsykolog

Skolpsykologen deltar i skolans allmänna elevhälsoarbete via elevhälsoteamet samt i kartläggningen, planering, genomförande och utvärdering av olika elevvårdsärenden, i samarabete med skolledlning, skolsjuksköterska, kurator och specialpedagog.

Psykologens roll är också att göra utredningar syftande till bedömning av intellektuell och emotionell utveckling med tydlig frågeställning kopplad till skolsituationen. Beslut om utredning tas av ledning och elevhälsoteam i samråd med elev och föräldrar. Innan utredning beslutas ska utvärderat åtgärdsprogram finnas och pedagogisk kartläggning vara gjord. Resultatet av utredning återförs till elev och föräldrar. Därefter ges återföring till berörd personal.

Andra uppgifter:

 • stödsamtal till elever, enskilt eller i grupp huvudsakligen angående skolrelaterade problem.
 • ge konsultationer till personalen.
 • gör klassrumsobservationer.
 • ger råd och stöd till föräldrar i skolrelaterade problem angående deras barn.
 • gör psykologisk bedöming inför remittering till BUP för utredning av neuropsykiatrisk problematik.
 • deltar i elevvårdskonferenser

Skolkurator

Skolkurator arbetar med elevens skolsituation utifrån ett socialt perspektiv. Skolkuratorn ser eleven i hela sitt sammanhang, dvs. tar reda på hur det ser ut för eleven även på fritiden, i familjen och i klassen. Skolkuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Skolkuratorn samarbetar med eleverna, familjerna och skolans personal.

Tonvikten i arbetet ligger på att upptäcka svårigheter som dyker upp i skolan och ingripa i ett tidigt skede. Vid behov av längre och mer ingripande samtalsstöd hjälper kurator med hänvisning till andra instanser. Skolkuratorn har en samverkande funktion på skolan och samarbetar vid behov med samhällets andra stödfunktioner så som socialtjänst, BUP, fältassistenter, och polis. 

Skolkurator arbetar med samtal på olika nivåer såsom t.ex. stödjande, motiverande, utredande och remitterande. Samtalen kan ske både individuellt eller i grupp. 

Skolkuratorn ingår även i skolans trygghetsteam som arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete mot kränkande behandling. 

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagogen och specialläraren har kunskap om och använder en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas och skolans behov av specialpedagogiska insatser. Specialpedagogiska insatser när det gäller handledning till personal, utredningar, bedömningar och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I elevhälsans specialpedagogiska insats kan bland annat ingå att:

 • tillföra pedagogiska kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • kartlägga hinder i lärmiljön.
 • arbeta med generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön.
 • utforma pedagogiska strategier
 • genomföra utredningar och bedömningar i samband med utredning inför att åtgärdsprogram utarbetas.
 • ge handledning/konsultation till pedagogisk personal.
 • delta i/ge stöd till lärare då pedagogiska utredningar genomförs.
 • uppföljningar och utvärderingar av elevhälsoarbetet.
 • delta i arbete med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

Utifrån det specialpedagogiska perspektivet arbetar Blackebergsskolan för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande.
Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. 

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska del på Blackebergsskolan följer de rutiner som finns uppsatta inom Stockholms stad kommunala skolor.

Under varje skolår förutom år 3 görs olika hälsokontroller. Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling samt syn och hörsel. Hälsodeklarationer från vårdnadshavare begärs in i förskoleklass och i år 4. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. I år 4 gör eleven också en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. I år 5 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet ges i två doser med ett intervall på 6 månader. För mer information om vårt program se dokumentet skolhälsovårdens verksamhet.

Hälsofrämjande arbete
Eleverna erbjuds individuella hälsobesök och undersökningar men även hälsosamtal i grupp. Vilka är våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Elevhälsans medicinska del fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.

Sjukvårdande insatser
Elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter kan behöva insatser från elevhälsans medicinska del. Elevhälsans medicinska del är många gånger den förmedlande länken mellan eleven och vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan.