Fritidshem

Välkommen till vår fritidshemsverksamhet

Öppettiderna är alla vardagar mellan kl. 6.30-18.00 förutom på klubben som har öppet 08.00-16.30.

Skolan har flera fritidshemsavdelningar, se nedan för kontaktuppgifter: Skolbarnomsorg finns också för elever i åk 4-6 och kallas för Klubben.

Delfinen telefon: 08–508 42 841, 076-120 76 76
Grodan telefon: 08–508 42 844, 076-120 76 77
Bläckfisken telefon: 08–508 42 810, 076-120 76 74
Klubben telefon: 076–120 76 75
Svalan telefon: 0768-25 25 38 
 

Blackebergsskolans fritidshem

Vi i Blackebergsskolan arbetar för att stärka gruppkänslan och ”viet”.

Vi utgår från elevernas intressen och erfarenheter i aktiviteter samt i verksamhets innehåll och utformning.

Blackebergsskolans fritidshem arbetar aktivt med klassamverkan då pedagoger följer barnen under hela dagen.

Detta bidrar till att vi får en helhetsyn av barnen i grupp och barnet som individ.

Enligt skollagen ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och:

 • Att erbjuda barnen möjlighet att utveckla sina estetiska kunskaper.
 • Att erbjuda barnen aktiviteter och kunskap, praktisk och teoretisk, inom hälsa, välbefinnande och demokrati, kommunikation.

Utdrag ut Lgr 16 reviderad 2016

 

 

Syfte

 

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
 • Eleverna ska kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera men olika språkliga uttrycksformer.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings- kultur- och friluftsliv i närmiljön.

 

Utdrag ur Lgr 11 

Läs mer här i dokumentet